StefanWerkt arbeidsdeskundige logo

Toegankelijk arbeidsdeskundig onderzoek

Geregistreerd arbeidsdeskundige

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kunt u de Algemene Voorwaarden lezen van StefanWerkt.

1. | Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:

1.1 | Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van StefanWerkt.

1.2 | StefanWerkt: de eenmanszaak StefanWerkt Arbeidsdeskundige van de heer Stefan Docter, geregistreerd arbeidsdeskundige bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen onder registratienummer 4503, gevestigd te Rhenoy, Gelderland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82405840.

1.3 | Offerte: ieder aanbod van StefanWerkt tot het verrichten van een Opdracht. Een Offerte wordt schriftelijk aan Opdrachtgever verstrekt.

1.4 | Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan StefanWerkt de opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden. Dit is in de meeste gevallen de (ex-)werkgever van onderhavige Cliënt.

1.5 | Cliënt: De persoon welke bij de organisatie van Opdrachtgever werkzaam is en onderwerp is van het arbeidsdekundig onderzoek.

1.6 | Opdracht: de per e-mail overeengekomen opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, welke tussen Opdrachtgever en StefanWerkt is overeengekomen.

1.7 | Gedragscode SRA: De gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

1.8 | Klachtenregeling SRA: De klachtenregeling van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

1.9 | Uurtarief: de vergoeding per uur voor het verrichten van Werkzaamheden door StefanWerkt exclusief btw.

1.10 | Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven door Opdrachtgever aan StefanWerkt. Het voorafgaande geldt in de ruimste zin van het woord – het omvat in ieder geval alle werkzaamheden die vereist zijn voor het volbrengen van de overeengekomen Opdracht(en).

1.11 | Bescheiden: alle door opdrachtgever aan StefanWerkt ter beschikking gestelde fysieke stukken of (digitale) gegevensdragers.

1.12 | Arbeidsdeskundig Rapport: Het door StefanWerkt aan de Opdrachtgever geleverde arbeidsdeskundig rapport, welke in conceptvorm of als definitief rapport digitaal wordt verstrekt.

2. | Toepasselijkheid

2.1 | Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte, Werkzaamheden en Opdracht(en) van StefanWerkt, welke binnen het kader van het beroep arbeidsdeskundige wordt aangegaan.

2.2 | Afwijkingen van Algemene Voorwaarden dienen voorafgaand aan een Opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en StefanWerkt.

2.3 | Bij het accepteren van de Opdracht aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Daarnaast verplicht Opdrachtgever om bij Cliënt deze Algemene Voorwaarden bekend te maken en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aan Cliënt door te geven. StefanWerkt wordt door Opdrachtgever gevrijwaard van alle mogelijke claims van Cliënt die het gevolg kunnen zijn van het niet (adquaat) doorgeven van de rechten en verplichtingen verbonden aan deze Algemene Voorwaarden.

2.4 | De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet geldig en de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door StefanWerkt van de hand gewezen.

2.5 | Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, niet geldig wordt verklaard, dan blijft de Algemene Voorwaarden voor al het overige van kracht. Een rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling kan door StefanWerkt ten alle tijden worden ingebracht ter vervanging van de niet-geldende bepaling.

2.6 | Uit het feit dat StefanWerkt de Algemene Voorwaarden in de praktijk mogelijkerwijs (incidenteel) soepel toepast kan nimmer enig recht worden opgebouwd door Opdrachtgever.

3. | Offerte, Opdracht en Levering

3.1 | Een Offerte wordt gebaseerd op de door de potentiële Opdrachtgever verstrekte informatie.

3.2 | De door StefanWerkt verstrekte Offerte is geheel vrijblijvend van aard en is geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij hiervan in de Offerte uitdrukkelijk wordt afgeweken.

3.3 | Na het verstrijken van de voornoemde termijn komt de Offerte te vervallen en kan hier geen beroep meer op worden gedaan, tenzij schriftelijk door StefanWerkt een verlenging van deze termijn wordt overeengekomen en geaccepteerd.

3.4 | In de Offerte wordt verwezen naar de op dat moment actuele en geldende Algemene Voorwaarden, welke op de website van StefanWerkt (www.stefanwerkt.nl/algemenevoorwaarden.html) te vinden zijn.

3.5 | Zowel Opdrachtgever als StefanWerkt zijn gerechtigd om de Opdracht schriftelijk onverwijld tussentijds te beëindigen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige vorm van schadevergoeding indien StefanWerkt of Opdrachtgever surseance van betaling is verleend en/of StefanWerkt of Opdrachtgever een procedure tot liquidatie van de onderneming in gang gezet heeft en/of reeds is geliquideerd.

3.6 | In het geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling zijn de verplichtingen van de Opdrachtgever, met daarbij inbegrepen de verschuldigde bedragen, onmiddellijk opeisbaar door StefanWerkt.

3.7 | De Opdracht is pas bindend nadat Opdrachtgever schriftelijk akkoord gegeven heeft op de Offerte en StefanWerkt de ontvangst hiervan aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

3.8 | De in de Opdracht genoemde levering door StefanWerkt staat in principe vast.

3.9 | De in de Offerte en/of Opdracht genoemde levertijden dienen beschouwd te worden als richtlijnen, waarvan kan worden afgeweken.

3.10 | Levering van (tussen-)resultaat wordt in principe, behoudens van overmacht, geleverd na overeenkomst van de Opdracht tussen beide partijen.

3.11 | De Opdracht wordt door StefanWerkt uitgevoerd in overeenstemming met de gedrags- en beroepsregels van Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

3.12 | De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

3.13 | Wanneer er toerekenbare tekortkomingen zijn in de nakomst van de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht door StefanWerkt en/of Opdrachtgever kan de Opdracht worden ontbonden, pas nadat de ingebrekestelling schriftelijk aan de andere partij is gemeld en de hierin gestelde aanmaningstermijn is verstreken.

3.14 | StefanWerkt mag, in overleg met de opdrachtgever, de Opdracht of (een gedeelte van) de Werkzaamheden uitbesteden en behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid.

4. | Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 | Opdrachtgever verplicht zich aan StefanWerkt om alle gegevens, documentatie en/of informatie in de door StefanWerkt gewenste vorm te verstrekken, welke StefanWerkt nodig heeft voor het tijdig en correct uitvoeren van de Opdracht. Hieronder valt ook desgevraagd fysieke toegang tot de locatie en werkplek van Cliënt.

4.2 | StefanWerkt behoudt het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de gewenste gegevens, documentatie en/of informatie door Opdrachtgever aan StefanWerkt worden verstrekt.

4.3 | Eventuele kosten welke een consequentie zijn door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van gegevens, documentatie en/of informatie en/of toegang tot de werkplek van Cliënt, welke nodig wordt geacht door StefanWerkt voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

5. | Verplichtingen Opdrachtnemer

5.1 | Bij het aangaan van de Opdracht berust er op StefanWerkt een inspanningsverplichting, zoals deze naar alle redelijkheid verwacht mag worden.

5.2 | StefanWerkt zal zich inspannen naar beste inzicht, vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap. Tenzij er sprake is van overmacht, zal StefanWerkt zich inspannen om de Opdracht correct, zorgvuldig, volledig en tijdig op te leveren aan Opdrachtgever.

5.3 | Bij het aangaan van de Opdracht conformeert StefanWerkt zich aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

6. | Wijzigingen in een Opdracht

6.1 | Wijzigingen in een Opdracht zijn slechts bindend wanneer zowel Opdrachtgever en StefanWerkt dit hebben aanvaard en dit schriftelijk aan elkaar hebben medegedeeld.

6.2 | Afspraakwijzigingen en afzeggingen, waaronder inbegrepen het verzetten/herplannen van een gesprek met deelnemende partijen, dienen zo spoedig als mogelijk met andere partij(en), te weten Opdrachtgever, Cliënt en StefanWerkt, te worden meegedeeld.

6.3 | Wanneer Opdrachtgever en/of Cliënt de afspraakwijziging initieert en langer dan 24 uur voor de aanvang van de overeengekomen afspraak wordt gecommuniceerd met StefanWerkt, wordt de afspraak kosteloos opnieuw gepland, in overleg met Opdrachtgever, Cliënt en StefanWerkt.

6.4 | Wanneer Opdrachtgever en/of Cliënt de afspraakwijziging initieert en korter dan 24 uur voor de aanvang van de overeengekomen afspraak wordt gecommuniceerd met StefanWerkt, kan StefanWerkt de reeds gereserveerde uren en gereserveerde reistijd volledig in rekening brengen aan Opdrachtgever. Hiervoor hanteert StefanWerkt een minimum van 2 uur per afspraakwijziging, met een gehanteerd uurtarief zoals meegedeeld op de Offerte.

6.5 | Voor de vaststelling van een tijdige afzegging (> 24 uur voor aanvang van de afspraak) worden weekenden en erkende Nederlandse feestdagen buiten beschouwing gelaten.

6.6 | Wanneer opgeroepen Cliënt en/of Opdrachtgever niet verschijnt bij een overeengekomen en bevestigde afspraak, welke gemaakt is ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht, kan StefanWerkt de reeds gereserveerde uren en eventueel gemaakte reistijd en reiskosten volledig in rekening brengen aan Opdrachtgever, aanvullend op de overeengekomen fee zoals benoemd in de Opdracht. Hiervoor hanteert StefanWerkt een minimum van 2 uur per gemiste afspraak.

7. | Annulering van een Opdracht

7.1 | Na het verlenen van een Opdracht kan de Opdrachtgever tot 3 werkdagen voor het plaatsvinden van de eerste gesprekken met Cliënt de Opdracht schriftelijk annuleren. Deze annulering is kosteloos voor Opdrachtgever. Wanneer de annulering van de Opdracht binnen de gestelde 3 werkdagen plaatsvindt, is StefanWerkt gerechtigd om een compensatie in rekening te brengen, ter grootte van maximaal 25% van het bedrag zoals genoemd in de Offerte, exclusief btw, welke aan Opdrachtgever gefactureerd wordt.

7.2. | Een annulering dient aan Opdrachtgever door StefanWerkt schriftelijk te zijn bevestigd om de annulering als definitief te beschouwen.

8. | Overmacht, opschorting en vrijwaring

8.1 | Wanneer StefanWerkt zijn verplichtingen niet, of niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgelijk Wetboek, dan worden de verplichtingen van StefanWerkt opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen.

8.2 | Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop StefanWerkt geen invloed kan uitoefenen, maar niet in staat is (een deel van) de verplichtingen na te komen. StefanWerkt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat StefanWerkt zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3 | StefanWerkt kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is zowel StefanWerkt als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade of compensatie aan de andere partij. Deze ontbinding van de Opdracht wordt schriftelijk aan de andere partij meegedeeld.

8.4 | Onder overmacht wordt ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door StefanWerkt ingeschakelde derde partij.

8.5 | Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht gedeeltelijk is nagekomen of deze kan nakomen, en waarbij het nagekomen gedeelte van de Opdracht een zelfstandige waarde toegekend kan worden, dan is StefanWerkt gerechtigd om dit nagekomen deel van de Opdracht separaat aan Opdrachtgever te factureren.

9. | Persoonsgegevens

9.1 | Zowel StefanWerkt als Opdrachtgever zijn verantwoordelijk voor adequate naleving van de geldende privacyregelgeving ten aanzien van persoonsgegevens, met inbegrip de gegevens van die van Cliënt, die verwerkt worden in het kader van de Offerte en/of Opdracht.

9.2 | Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens zoals Opdrachtgever deze zelf verwerkt, waaronder de verstrekking aan StefanWerkt.

9.3 | StefanWerkt is verwerkingsverantwoordelijke voor alle eigen verwerkingen van de persoonsgegevens van personen van wie gegevens in het kader van de Offerte en/of Opdracht worden verwerkt, waaronder de verstrekking daarvan aan Opdrachtgever.

9.4 | StefanWerkt en Opdrachtgever behandelen persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving.

9.5 | Indien één van de partijen in strijd handelt met de geldende privacyregelgeving of in strijd met deze bepaling, is die partij aansprakelijk voor alle kosten en schade die hieruit voortvloeien.

9.6 | StefanWerkt treft de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om geheimhouding van persoongegevens te waarborgen, rekening houdende met de gevoelige aard van de (persoons-)gegevens onderhavig aan de Offerte en/of Opdracht.

9.7 | In het geval van een beveiligingsincident waarbij (mogelijk) persoonsgegevens (welke in het kader van de Offerte en/of Opdracht aan StefanWerkt zijn verstrekt, zijn verzameld, of zijn verwerkt) verloren gegaan zijn en/of waartoe door onbevoegden toegang verkregen is, zullen partijen elkaar zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeren en in overleg treden over de aanpak en afhandeling van het beveiligingsincident. De aanpak en afhandeling van het beveiligingsincident geschiedt met inachtnemning van de op dat moment geldende Nederlandse regelgeving met betrekking op beveiligingsincidenten en meldplicht van datalekken.

9.8 | Opdrachtgever verplicht zich tot het informeren van Cliënt over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens conform artikel 13 en artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij Opdrachtgever Cliënt informeert over het feit dat informatie en persoonsgegevens aan StefanWerkt wordt verstrekt. StefanWerkt informeert betrokkenen, daaronder inbegrepen de betreffende Cliënt, middels de privacyverklaring op de website van StefanWerkt (https://www.stefanwerkt.nl/privacyverklaring.html).

9.10 | Opdrachtgever verplicht zich om een verzoek of bezwaar van betrokken Cliënt te behandelen conform de geldende privacyregelgeving. Indien het verzoek of bezwaar betrekking heeft op de door StefanWerkt gebruikte persoonsgegevens, dan zal Opdrachtgever Stefanwerkt hierover informeren en in overleg treden, zodoende tot een eenluidige gezamenlijke reactie op een dergelijk verzoek of bezwaar te formuleren.

9.11 | Zowel StefanWerkt als Opdrachtgever zal de andere partij onmiddelijk op de hoogte stellen van enig onderzoek of andere aanleiding door een toezichthouder die zou kunnen leiden tot een voornemen van een toezichthouder tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Opdracht.

9.12 | StefanWerkt en Opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer van aanspraken van derden en eventuele boetes of andere maatregelen welke worden opgelegd door een toezichthouder, welke voortvloeien uit het niet of niet volledig naleven van de geldende privacyregelgeving door de andere partij (hieronder inbegrepen ook zijnde de eventuele door de andere partij ingeschakelde derde partij(en)).

10. | Honorarium, tarieven en kosten

10.1 | Het door StefanWerkt gehanteerde tarief is niet afhankelijk van de uitkomst van de Opdracht, tenzij op voorhand schriftelijk is overeengekomen tussen Opdrachtgever en StefanWerkt.

10.2 | StefanWerkt behoudt het recht om jaarlijks haar tarieven en prijzen aan te passen conform de Consumentenprijsindex (CPI), waarbij de bron Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is, om zo algemene stijging van kosten en lonen te ondervangen.

10.3 | Alle bedragen en prijzen, genoemd in de Offerte(s), zijn exclusief btw.

10.4 | De wettelijke verschuldige btw wordt bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

10.5 | Tenzij expliciet anders vermeld in de Offerte, hanteert StefanWerkt een all-in honorarium per geleverde Opdracht, exclusief reiskosten. Het honorarium en de (geschatte) reiskosten worden vermeld in de Offerte.

10.6 | Wanneer er sprake is van meerwerk moet dit, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk worden overeengekomen tussen StefanWerkt en Opdrachtgever, of een voortvloeisel zijn uit datgeven wat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

11. | Betaling, reclamering en incassokosten

11.1 | Wanneer een Opdracht is afgerond, zal StefanWerkt aan Opdrachtgever een factuur toesturen. Deze factuur wordt digitaal verstrekt aan een door Opdrachtgever aangegeven e-mailadres, tenzij anders overeengekomen.

11.2 | Betaling vindt slechts plaats na facturering van StefanWerkt aan Opdrachtgever.

11.3 | Betaling van deze factuur dient, zonder aftrek, korting or verrekening van kosten, te geschieden binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum. De betaling dient te worden voldaan op een door StefanWerkt op de factuur aangegeven bankrekening.

11.4 | Indien door Opdrachtgever niet tijdig wordt betaald is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

11.5 | Reclamering door Opdrachtgever met betrekking op de de inhoud van de factuur en/of het factuurbedrag dient schriftelijk en uiterlijk 14 dagen na verstrekken van de factuur onderhavig aan de Opdracht aan StefanWerkt te worden meegedeeld. Na het verstrijken van de gestelde termijn doet alle rechten ter zake van de niet tijdig gemelde gebreken in de factuur vervallen.

11.6 | Reclamering schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.7 | Alle in redelijkheid gemaakte additionele gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, waaronder inbegrepen incassokosten, die gemaakt worden door StefanWerkt als een gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichting(en) die Opdrachtgever aan Stefanwerkt heeft, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.

12. | Geschillen, Klachten en Aansprakelijkheid

12.1 | Bij een geschil zullen Opdrachtgever en StefanWerkt in overleg treden om zo tot een oplossing voor het geschil te komen.

12.2 | Klachten over de verleende dienstverlening van StefanWerkt dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het afronden van de Opdracht (veelal in de praktijk bestendigd met het opleveren van een Arbeidsdeskundig Onderzoeksrapport aan Opdrachtgever) schriftelijk aan StefanWerkt te worden meegedeeld. Na het verstrijken van de gestelde termijn doet alle rechten ter zake van de niet tijdig gemelde gebreken in de Opdracht vervallen.

12.3 | Een klacht dient ten alle tijden feitelijk te worden onderbouwd door Opdrachtgever.

12.4 | Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever voor de door StefanWerkt geleverde Opdracht niet op.

12.5 | Indien een klacht gegrond is zal StefanWerkt de Werkzaamheden conform Opdracht alsnog verrichten zoals overeengekomen, mits dit nog als opportuun of zinvol gezien kan worden. Indien dit niet het geval is, moet Opdrachtgever dit schriftelijk aan StefanWerkt kenbaar maken. StefanWerkt is dan slechts aansprakelijk binnen de grenzen van dit artikel.

12.6 | In geval van een klacht treden StefanWerkt en Opdrachtgever in gesprek om te komen tot een passende oplossing. Beiden partijen spannen zich in beginsel in om de klacht gezamenlijk op te lossen. Indien partijen, Opdrachtgever en StefanWerkt, binnen 4 weken niet geslaagd zijn om te komen tot een passende oplossing voor het geschil of klacht, zullen zij zich beiden richten tot de volgende deskundigen:

  • Bij klachten met betrekking op de dienstverlening, waaronder de procesmatige en/of vakinhoudelijke gang van zaken vallen, dienen te worden voorgelegd aan SRA tuchtcollege.
  • Bij klachten met betrekking op het uitgebrachte inhoudelijke advies dienen aan uwv te worden voorgelegd om een deskundigenoordeel te verkrijgen.

12.7 | Het uitgebrachte advies van bovenstaande deskundigen zal door Opdrachtgever en StefanWerkt als bindend worden beschouwd en zij zullen handelen naar deze uitkomst.

13. | Exonoratiebeding

13.1 | StefanWerkt is uitdrukkelijk en nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

13.2 | StefanWerkt is uitdrukkelijk en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

13.3 | StefanWerkt is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van foutieve, onvolledige of niet gedane mededelingen door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart StefanWerkt voor schade welke veroorzaakt is door, of consequentie is van, foutieve en/of niet gedane mededelingen van zijde van Opdrachtgever en/of Cliënt.

13.4 | Opdrachtgever vrijwaart StefanWerkt voor andere door hem/haar toedoen veroorzaakte schade.

13.5 | StefanWerkt is uitsluitend aansprakelijk voor schade die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van StefanWerkt ter zake van het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen-risico bedrag dat volgens deze aansprakelijkheidsverzekering voor rekening is van StefanWerkt.

13.6 | Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van StefanWerkt, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering van een schadevergoeding ter zake is de aansprakelijkheid van StefanWerkt slechts beperkt tot het bedrag van de betreffende Opdracht, welke in de Offerte is overeengekomen. Samenhangende toerekenbare tekortkomingen, welke onder één Opdracht vallen, worden als één toerekenbare tekortkoming beschouwd.

13.7 | Opdrachtgever is tegenover StefanWerkt volledig aansprakelijk voor geleden schade die door een tekortkoming is veroorzaakt en welke aan Opdrachtgever is toe te rekenen.

13.8 | Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de schade die derden welke voor StefanWerkt in het kader van de Opdracht werkzaam zijn, mochten deze lijden wegens het niet (tijdig en/of deugdelijk) naleven van de bepalingen zoals gesteld in de Algemene Voorwaarden en/of Opdracht.

13.9 | StefanWerkt is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever StefanWerkt (naar door StefanWerkt redelijk oordeel) niet heeft toegestaan een herstel heeft kunnen realiseren van verrichte Werkzaamheden.

13.10 | Opdrachtgever en StefanWerkt vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Opdracht samenhangen.

13.11 | Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de werkzaamheden is beperkt tot uitsluitend de directe schade en het honorarium van de Opdracht.

13.12 | Verder is StefanWerkt niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die in overleg met de Opdrachtgever aan een derde partij zijn opgedragen, welke niet, niet deugdelijk en/of niet tijdig zijn uitgevoerd.

14. | Intellectueel eigendomsrecht

14.1 | Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen die ontstaan door het uitvoeren van de Opdracht door StefanWerkt komen toe aan StefanWerkt.

14.2 | De Opdrachtgever verplicht zichzelf om de materialen welke verstrekt worden gedurende de Opdracht, waaronder het Arbeidsdeskundig Rapport, alsmede werkwijzen, adviezen en andere producten in de ruimste zin van het woord waarop intellectuele eigendomsrechten van StefanWerkt rusten, te delen met derden, te verveelvoudigdigen, openbaar te maken of te exploiteren, zonder op voorhand verkregen schriftelijke toestemming van StefanWerkt.

15. | Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

15.1 | StefanWerkt verplicht zich tot het vertrouwelijk omgaan met de gegevens die door Opdrachtgever en Cliënt ter beschikking worden gesteld.

15.2 | StefanWerkt verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Opdracht zijn verkregen, tenzij er een wettelijke of beroepsplichtige reden tot bekendmaking geldt. Informatie wordt als vertrouwelijk bestempeld als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie of als dit door Opdrachtgever wordt medegedeeld of verlangd.

15.3 | StefanWerkt is niet gerechtigd om informatie die door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze informatie is verkregen. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt indien StefanWerkt voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarin de verkregen informatie en/of stukken naar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

15.4 | Het eindresultaat van de Opdracht, daarbij inbegrepen het Arbeidsdeskundig Rapport, wordt verstrekt aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf het resultaat van de opdracht, indien nodig, te delen met de bedrijfsarts en/of arbodienst.

16. | Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

16.1 | In de Offerte wordt verwezen naar de op dat moment geldende versie van de Algemene Voorwaarden, met versiebeheernummer ter referentie.

16.2 | StefanWerkt behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op enig moment aan te vullen of te wijzigen.

16.3 | Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zijn bindend indien StefanWerkt aan Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, waarbij de gewijzigde Algemene Voorwaarden 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken en Opdrachtgever aan StefanWerkt binnen dit termijn niet schriftelijk heeft aangegeven niet met de wijzigingen in te stemmen.

17. | Toepasselijk Recht en Forumkeuze

17.1 | Op de Opdracht tussen Opdrachtgever en StefanWerkt, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 | Geschillen die ontstaan zijn tussen Opdrachtgever en StefanWerkt welke verband houden met de werkzaamheden voortvloeiend uit de Opdracht en waarover in onderling overleg tussen Opdrachtgever en StefanWerkt geen oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting van andere rechters worden voorgelegd aan de Nederlands rechter in de vestigingsplaats waar StefanWerkt gevestigd is.

18. | Kennisgenomen

18.1 | Alvorens akkoord te gaan met de Offerte en/of Opdracht verklaart Opdrachtgever te hebben kennisgenomen van deze Algemene Voorwaarden en de zakelijke condities van de samenwerking met StefanWerkt.

Versie 1.0, gepubliceerd in april 2021.